Mensenrechten

 • Mensenrechten op school

  Aandacht voor mensenrechten op school kan veel onderwijsthema’s met elkaar verbinden en maakt het gemakkelijker om lastige maatschappelijke onderwerpen in de klas te bespreken. Denk aan burgerschap, pesten, sociale veiligheid en weerbaarheid, het tegengaan van radicalisering, inspraak van leerlingen en draagvlak voor passend onderwijs. Het College biedt scholen samenwerking op maat en zet zich daarnaast in om mensenrechten een prominente plek te geven in de wetgeving en het nieuwe landelijke curriculum.

 • Over de Toolbox van het College

  Het College voor de Rechten van de Mens was partner bij het maken van de eerste vijf lessen op deze site. Het biedt ook gratis de toolbox ‘Mensenrechten op School’ aan, met kant-en-klare werkvormen én tools over hoe mensen- en kinderrechten op scholen vorm kunnen krijgen. Binnen en buiten de klas. Kwink voor burgerschap en mensenrechten verwijst, indien mogelijk, naar passende werkvormen uit de toolbox.

  Download de toolbox gratis op www.mensenrechten.nl/opschool.

 • Over het College voor de Rechten van de Mens

  Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijk en onpartijdig toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Nederland. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie.

 • Mensenrechten en het curriculum

  Dit zegt curriculum.nu: ‘Bij burgerschap staat de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving centraal met als doel het behoud van de democratische rechtsstaat en de omgangsvormen die daarbij passen. Tegelijk stelt burgerschapsonderwijs leerlingen in staat kritisch na te denken over de samenleving en daar een eigen houding over in te nemen, al dan niet kritisch. In de school zijn democratische waarden en rechten zoals opgenomen in de grondwet, verdragen binnen de Europese Unie, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind uitgangspunt voor al het handelen.’